HRM - Đăng nhập

Hướng dẫn sử dụng Google Authenticator
Nếu bạn đổi mật khẩu, mật khẩu mới phải có ít nhất 13 kí tự và ít hơn 30 kí tự, có chứa chữ hoa, chữ thường, số và ít nhất 1 trong các ký tự sau (*, _, #, %, !, $);